بررسی آرایه های زبانی وادبی در دیوان فرصت شیرازی

90,000 تومان


کاور پشت

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرﺳ ﯽ زﺑﺎﻧﺎن از آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ، ﺷ ﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم و ﻣﻨﺜﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ادب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨ ﺪ. ﺑﻨﺪه ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ در ﺻﺪد اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮآﻣﺪم. اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ آرزو ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان اﻧﺪك ﺧﻮد در ﮔﺮدآوري آراء و اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ان ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿ ﻞ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺳﺖ در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ و ادﺑﯽ ﺑﺰرﮔﺎن از ﺟﻤﻠ ﻪ: ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿﺮازي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ و در ﺣﺪ وﺳﻊ ﺧﻮد، ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن و دوﺳﺖداران ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ اراﺋﻪ دﻫﻢ. دوم: ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﯾﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿ ﺮازي،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻ ت در ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده و ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿ ﺮاز ي از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب در آن زﻣﺎن ﮐﻪ اوﺿﺎع ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮا آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺪح ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ر ا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن از وﯾﮋﮔﯽ ادﺑﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺟﻤﻊآوري ﮐﺮدهاﻧﺪ دﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در دﯾﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿﺮازي اﻧﺠﺎم دﻫﻢ. و در دﯾﻮان وي ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده، آﻧﺎن را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﻢ.

توضیحات

ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازي ازاﻋﻘﺎب ﺷﺎﻋﺮان ﮐﻬﻦ ﭘﺮواز ﺷﻌﺮﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ,ﺷﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻬﻨﮕﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﻌﺮ ي او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز,ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ و ادﺑﯽ در دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازي”اﺷﻌﺎر او ﻫﻢ ﺑﻪ درك و ﻓﻬﻢ ﺷﻌﺮ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺒﮏ ﺷﻌﺮ ي او را ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ادب ﻓﺎرﺳﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

جزئیات کتاب

isbn

978-622-5918-51-1

قطع

وزیری

سال چاپ

1401

نویسنده

ابراهیم کاظمی میرکی

ناشر

انتشارات چکامه مهر

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی آرایه های زبانی وادبی در دیوان فرصت شیرازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد رسمی

Admiration stimulated cultivated reasonable be projection possession of. Real no near room ye bred sake if some. Is arranging furnished knowledge agreeable so. Fanny as smile up small. It vulgar chatty simple months turned oh at change of. Astonished set expression solicitude way admiration.