بازاریابی دیجیتال

170,000 تومان


کاور پشت

چیـزی کـه همیشـه در بحـث بازاریابـی اهمیـت داشـته، برقـراری ارتبـاط بـا مخاطب مي باشد، اگــر بخواهیــم همیــن سیاســت را در دنیــای مــدرن پیــاده کنیــم، بایــد درجایــی بــا مشــتری ارتبــاط برقــرار کنیــم کــه وقــت زیــادی را در آن ســپری میکنــد كه همان دنياي اينترنت  و فضاي مجازي مي باشد.

بازاریابی دیجیتال نسل جدیدی از بازاریابی محسوب میشود. اصطلاح بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ  از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت بازاریابی و نیز مدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار گرفته است .

توضیحات

امـروزه بـه لطـف پیشـرفتهای روزافـزون و لحظـه ای تکنولـوژی، امـکان اسـتفاده از اینترنـت بـه راحتـی در دسـترس همـه مـردم قـرار گرفتـه و هـر روز بـر کاربـران ایـن دنیــای مجــازی افــزوده میشــود. درواقــع، ایــن افزایــش در کنــار تغییــرات گسـتردهای انجـام شـده کـه بـر زندگـی روزمـره مـا سـایه انداختـه و بـه نوبـه خـود بـر سـبک و سـیاق نحـوه خریـد کـردن مـردم نیـز تأثیـر گذاشـته اسـت؛ تـا جایـی کــه بازاریابــی ســنتی، بــه معنــی بازاریابــی بــدون اســتفاده از ابزارهــا و کانالهــای دیجیتـال، دیگـر بـه انـدازه قبـل مؤثـر نیسـت.

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بازاریابی دیجیتال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *