روابط سیاسی تیموریان با قراقویونلوها

200,000 تومان


کاور پشت

ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫـ. ق ﯾﮑﯽ از دورهﻫﺎي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳ ﺖ. زﯾﺮا در اﯾﻦ دوره از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﻧﺎاﻣﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ دوره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزي ﺑﺮاي دو دوﻟﺖ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن و ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. دراﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ، ﺗ ﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن رﻧﺴﺎﻧﺲ، اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﯾﯽ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮد ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮ ي ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺗﻠﺦ و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻮد.
ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫـ. ق ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾ ﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻤﻮرﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ 807 ﻫـ. ق( ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻮرشﻫﺎي ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد، از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب را درﻧﻮردﯾﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ي وﺳﯿﻌﯽ ر ا ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن آن روزﮔﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞداد،آغاز شد.

توضیحات

کتاب حاضر تحت ﻋﻨﻮان  رواﺑﻂ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ در ﺗﺎرﯾ ﺦ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮهي آن، ر واﺑﻂ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ را از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض آن در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎ ﺗﯿﮏ اﯾﻦ دو دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫ ﺪ.

جزئیات کتاب

isbn

978-622-5574-48-9

قطع

وزیری

سال چاپ

1402

نویسنده

بیژن مسلمی

ناشر

انتشارات چکامه مهر

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “روابط سیاسی تیموریان با قراقویونلوها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد رسمی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.