150,000 تومان


  • موضوع بهداشت و سلامت روانى از زمانى که بشر وجود داشته و به ویژه از زمانى که او زندگى اجتماعى را شروع کرده، مطرح بوده است؛ چرا که انسان همواره سلامت خود را دوست مى‌داشته، تمهیدات فراوانى را در پیش‌گیرى از ابتلا به انواع بیماریهاو گرفتاریهاى روانى فراهم ساخته و جهت مقابله با فشارهاى روانى بسیار تلاش کرده است. در طول تاریخ، دین یکى از پشتوانه‌هاى محکمى بوده است که در زمینه سلامت و بهداشت روان و چگونگى مقابله با فشارهاى روانى و … نقش خود را در جوامع مختلف، به صورت‌هاى متفاوت ایفا کرده است.
    خانواده نخستین نهاد شکل‌گیرى زندگى اجتماعى انسان‌ها است. بدون تردید خانواده بهترین و شایسته‌ترین کانون براى پرورش استعداد‌ها و شکوفایى انسان‌ها است. زوجین در سایه همدلى و ایمان مى‌توانند بستر مناسبى را براى رشد و شکوفایى فرزندان خود فراهم کنند و در پرتو کانون گرم و پر محبت خانواده تمامى فراز و نشیب‌هاى زندگى را براى عبور فرزندان خود هموار سازند و آن‌ها را از گذرگاه‌هاى دشوار زندگى به سوى رشد و تعالى رهنمون گردند.

توضیحات

بررسی آسیب شناسی خانواده

مسکلات و راه حل های آنها