کتاب کار ریاضی ششم ابتدایی

300,000 تومان


کاور پشت

رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدي دارد و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ آﻣﻮﺧﺘﻦ رﯾﺎﺿﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده اﻋﺪاد و ارﻗﺎم درﺑﺎزي در واﻗﻊ از ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.آﻣﻮﺧﺘﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ در رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮐﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ درﺑﺎره اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﮐﺴﺮ و اﻋﺸﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺸﻢ آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺛﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

توضیحات

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ در ﺷﺸﻢ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﯾﮑﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

جزئیات کتاب

isbn

978-622-5574-35-9

نویسنده

محمد صادق شهسواری

ناشر

انتشارات چکامه مهر

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب کار ریاضی ششم ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *